תנאי שימוש

 

מבוא

האתר מובא אליכם על ידי HENKEL AG & Co. KGaA    (להלן "החברה"). המידע הזמין באתר האינטרנט על HENKEL AG & Co. KGaA  וחברות קשורות ל- HENKEL AG & Co. KGaA הוכן בקפידה רבה אך איננו יכולים להבטיח את שלמות ונכונות המידע. HENKEL AG & Co. KGaA  אינה נושאת בכל אחריות משפטית לטעויות כלשהן בתכני אתר האינטרנט. הצהרות הצופות פני עתיד המוצגות באתר האינטרנט ניתנו על פי מיטב ידיעותינו ואמונותינו.
HENKEL AG & Co. KGaA  שומרת על זכותה לתקן תנאי שימוש אלה בכל עת ו/או להוסיף עליהם וזאת על ידי פירסום כל שינוי או תיקון באתר זה אשר יקבל תוקף מיידי בעת פירסומו
על ידי כניסה לאתר ושימוש בו, אתם מקבלים ללא הגבלה או הסתייגות את תנאי השימוש הכלליים הבאים של אתר האינטרנט וכל תיקון או תוספת להם ממועד פירסומם, אשר  אתם יכולים לצפות בהם או להדפיסם בקובץ PDF, והשימוש הוא על אחריותכם בלבד.

        

תנאי שימוש כלליים של אתר האינטרנט

1. חוק זכויות יוצרים
עמודי אתר האינטרנט שלנו מוגנים על ידי זכויות יוצרים. כל העתקה, שינוי, תרגום, אחסון ועיבוד באמצעי תקשורת אחרים, לרבות אחסון או עיבוד באמצעים אלקטרוניים מוגן על ידי זכויות יוצרים. כל שימוש מלא או חלקי מעין זה יצריך אישור בכתב מראש מצד HENKEL AG & Co. KGaA. התכנים והמבנה של אתר האינטרנט מוגנים על ידי זכויות יוצרים. כל העתקה של המידע או הנתונים, בעיקר השימוש בטקסטים או חלקי טקסטים או תמונות (מלבד תצלומי עיתונות של HENKEL AG & Co. KGaA), מצריכה הסכמה בכתב מראש של HENKEL AG & Co. KGaA. איורים מוגנים על ידי זכויות יוצרים. זכויות ההפצה וההעתקה מוחזקות בידי HENKEL AG & Co. KGaA. כל הזכויות נותרות במלוא תוקפן גם כאשר תמונות מוספות באופן אוטומטי או ידני לארכיון. 

ניתן להשתמש בתצלומי העיתונות של HENKEL AG & Co. KGaA  למטרות עריכה בלבד. תצלומי העיתונות של HENKEL AG & Co. KGaA המועתקים ו/או משונים אלקטרונית למטרות עריכה ישאו את הודעת זכויות היוצרים "© [שנה] HENKEL AG & Co. KGaA בע"מ. כל הזכויות שמורות".

2. סימנים מסחריים
הלוגו של HENKEL AG & Co. KGaA, הלוגו האובאלי של הנקל, הלוגו של הנקל "מותג שהוא ידיד" וכן כל שמות המוצרים ו/או החזות של המוצרים בעמודים אלו הם סימנים מסחריים רשומים של HENKEL AG & Co. KGaA  ו/או Henkel AG&CO KGaA ("הנקל"), החברות הבנות, החברות הקשורות שלהן, בעלי הרישיון או שותפי המיזמים המשותפים של החברה. כל שימוש בלתי מורשה או שימוש לרעה בסימנים מסחריים אלו אסור מפורשות ומהווה הפרה של חוק הסימנים המסחריים, חוק זכויות יוצרים, זכויות קניין רוחני אחרות או חוק התחרות הבלתי הוגנת.

3. וויתור על תביעות כלפי HENKEL AG & Co. KGaA לגבי אתרי אינטרנט של צדדיים שלישיים
א. העמודים באתר אינטרנט זה מכילים קישורים (כלומר, "היפר-קישורים") לאתרי אינטרנט אחרים המופעלים על ידי צדדים שלישיים שהתכנים שלהם אינם ידועים ל- HENKEL AG & Co. KGaA. HENKEL AG & Co. KGaA  רק מאפשרת גישה לאתרי אינטרנט אלו ואינה נושאת בכל אחריות לתכניהם. הקישורים שלנו לאתרי אינטרנט של צדדים שלישיים נועדו אך ורק כדי להקל עליכם את הניווט. הצהרות המוצגות בעמודים המקושרים אינן הופכות להצהרות שלנו. אנו מפרידים את עצמנו מפורשות מכל התכנים של כל העמודים של צדדים שלישיים המקושרים לעמודי אתר האינטרנט שלנו. בעיקר, איננו נושאים בכל אחריות משפטית להפרות כלשהן של הוראות החוק או הפרת זכויות של צדדים שלישיים בעמודים אלו.
 
ב. לגבי אתרי אינטרנט שיש להם היפר-קישורים מאתר האינטרנט של HENKEL AG & Co. KGaA, הבעלים של אתרי אינטרנט אלו הם האחראים הבלעדיים לתכני עמודים אלו ולכל מכירה של מוצרים המוצעים בהם ולטיפול בהזמנות כלשהן של מוצרים אלו, ואתם מוותרים על כל טענה או תביעה כלפי HENKEL AG & Co. KGaA  עקב גישה לאתרי אינטרנט של צדדים שלישיים או כל הנובע מכך.

ג. HENKEL AG & Co. KGaA  אינה נושאת בכל אחריות משפטית לכל הפרה של כל זכויות יוצרים, סימנים מסחריים או קניין רוחני אחר או זכויות אישיות בעמוד שהגישה אליו הנה באמצעות היפר-קישור.

ד. במקרה של הזמנה או כל הצהרה משפטית אחרת ביחס לעסקה, נערך חוזה אך ורק בין המשתמש לבין הבעלים של אתר האינטרנט או הצד המציע או האדם המוצג בו, אך בשום מקרה לא בין HENKEL AG & Co. KGaA  לבין המשתמש. נא לשים לב לתנאים העסקיים הכלליים של הספק באתר האינטרנט שהגישה אליו הנה באמצעות היפר-קישור.

4.  וויתור כללי והגבלת אחריות משפטית
א.  וויתור על אחריות
התוכן הנכלל באתר אינטרנט זה מוצג "כמות שהוא", ללא כל כוונה לתת מענה לצרכים של כל משתמש. HENKEL AG & Co. KGaA  מוותרת אינה אחראית לכל ההתחייבויות והמצגים, המפורשים או המרומזים, לגבי אתר האינטרנט, לרבות, סחירות, התאמה למטרה ספציפית, איכות, אי הפרת זכויות, אבטחה, דיוק, ביצועים ללא תקלות או שגיאות וזמינות. מקובל עליכם כי התוכן של אתר האינטרנט אינו תחליף לייעוץ מקצועי, בעיקר בכל הקשור לתוכן המוצג בקהילות (פורומים) המשקף לעתים את דעתו האישית של הכותב, וצריך להתייחס לתכנים אלו בזהירות הראויה. אתם נושאים באחריות המלאה והבלעדית להסתמכות על או לפעולה על פי תכנים אלו ולהשלכות הנובעות מכך.  

ב. הגבלת אחריות משפטית
HENKEL AG & Co. KGaA,  נושאי המשרה, הדירקטורים, בעלי המניות, העובדים, קבלני המשנה והיועצים שלה לא ישאו בכל אחריות משפטית לכל נזק ישיר, עקיף, נלווה או תוצאתי, או כל נזק אחר, וכל אובדן, הנובע מתוך או בקשר לשימוש באתר האינטרנט, או מכל כשל, שגיאה או תקלה בפעולת אתר האינטרנט, או מכל תקלה או שגיאה שנעשתה על ידי עובדי HENKEL AG & Co. KGaA  או כל מי שפועל בשמה, או מהסתמכותכם על תוכן אתר האינטרנט, או מחשיפת או אובדן התוכן שלכם באתר האינטרנט. בכל מקרה, הסעד היחיד העומד לרשותכם יהיה מוגבל לתיקון שגיאות או תקלות אלו, או החזר כספי מלא או חלקי, במקרים מסויימים, על פי שיקול דעתה הבלעדי של HENKEL AG & Co. KGaA.

5. תחזיות והצהרות כוונות
הצהרות הצופות פני עתיד באתר אינטרנט זה, אם בכלל, נעשו על פי מיטב ידיעותינו ואמונותינו. אך התוצאות שהושגו בפועל על ידי HENKEL AG & Co. KGaA עשויות להיות שונות מהצהרות הצופות פני עתיד אלו, שכן הן תלויות במגוון רחב של גורמים שבמקרים מסוימים הנם מעבר לשליטתה של HENKEL AG & Co. KGaA. מבלי לפגוע בהתחייבויות חוקיות כלשהן לתיקון הצהרות צופות פני עתיד, ל- HENKEL AG & Co. KGaA אין כל כוונה לעדכן כל העת את כל ההצהרות הצופות בפני עתיד הנכללות באתר אינטרנט זה.

6. מוצרי HENKEL AG & Co. KGaA
המוצרים המוצגים באתר אינטרנט זה הם דוגמאות למוצרים הזמינים של חברות של HENKEL AG & Co. KGaA  ו/או החברות הקשורות שלה ברחבי העולם. HENKEL AG & Co. KGaA  אינה מתחייבת כי מוצר המוצג באתר יהיה זמין גם בארצכם. לרשימת כל מוצרי המותגים של הנקל או HENKEL AG & Co. KGaA הזמינים בארצכם, נא לעיין בעמוד הבית של הנקל למציאת ארצכם; גישה ישירה ניתנת בעמוד הבית תחת הכותרת "Henkel International".

7. הגבלת השימוש
א. אין להשתמש באתר האינטרנט למטרות מסחריות.
ב. אתם נושאים באחריות הבלעדית לכל המעשים או המחדלים הקשורים לגישה ולשימוש שלכם באתר האינטרנט.
ג. בעת שימוש באתר האינטרנט אתם מסכימים ומתחייבים כדלקמן:

 • לא להפר את תנאי השימוש או תנאים אחרים כלשהם ש- HENKEL AG & Co. KGaA עשויה לפרסם מעת לעת לגבי השימוש באתר האינטרנט;
 • לא להתערב, להקשות, לשנות או לשבש את פעילות אתר האינטרנט;
 • לא לפרסם תוכן כוזב או מטעה;
 • לא להציג תוכן מאתר האינטרנט בכל אמצעי תקשורת בצורתו המקורית או לאחר שינוי התוכן או העיצוב;
 • לא לקשר לאתר האינטרנט עמודי אינטרנט המכילים תוכן פורנוגראפי או גזעני, אפליה פסולה או חומר פוגעני אחר;
 • לא להפר כל חוק, צו, כלל או תקנה המתייחסים לשימוש באתר האינטרנט.

ניתן לפרסם הערות ותוכן, בחלקים מסוימים של אתר האינטרנט המיועדים למטרות אלו.

על ידי פרסום תוכן באתר האינטרנט, אתם מסכימים לכך שאתם נושאים באחריות המלאה לתוכן ולהשלכות הנובעות ממנו. אתם מתחייבים כי התוכן ופרסומו באתר האינטרנט הנו חוקי. יתרה מזו, אינכם מורשים לפרסם באתר האינטרנט כל תוכן אשר עשוי:

 • להפר או לפגוע בזכויות קניין רוחני של צדדים שלישיים, כגון פטנטים, זכויות יוצרים,  עיצובים, סימנים מסחריים, סימני שירותים וסודות מסחריים;
 • לחשוף את זהותם של קטינים, כתובותיהם או דרכים ליצור עמם קשר;
 • לפעול או החשוד כפועל כוירוסים, סוסים טרויאניים, תולעים, ונדלים, רוגלות או יישומים אחרים כלשהם העלולים להזיק למחשב או לתוכנה;
 • לעודד, או לסייע לביצוע עבירות פליליות;
 • להוות השמצה נגד אדם או להפר את זכות האדם לפרטיות;
 • להיות אסור על ידי כל חוק או צו בית משפט לפרסם, להוציא לאור או להציג בכל דרך אחרת בפני הציבור;
 • להוות השמצה, דיבה, תועבה, גזענות או לא חוקי מכל בחינה אחרת;
 • להוות תקשורת מסחרית ("דואר זבל") שהנמען שלה לא אושר מראש.
 • להטעות את הצרכן;

HENKEL AG & Co. KGaA  רשאית לבחון את החומר המפורסם על ידכם באתר או באמצעותו, ולמחוק, להסיר או לחסום אותו, או לסרב לפרסמו באתר האינטרנט, על פי שיקול דעתה הבלעדי, ללא כל הודעה מראש, מכל סיבה שהיא, ללא הגבלה. אך אי בחינה, מחיקה או הסרה של כל תוכן לא תגרע מהאחריות המשפטית שלכם על פי תנאי שימוש אלו או על פי החוק.

8. סמכות שיפוט
תנאי שימוש כללים אלו יהיו בכפוף ויפורשו על פי חוקי מדינת ישראל ללא כל התחשבות באמנת האו"ם על חוזים למכר טובין בינלאומי ותחולתה של אמנה זו על תנאי שימוש כלליים אלו מבוטלת בזאת מפורשות. במידה המותרת על פי כל חוק החל בנידון, מקום המשפט לכל הסכסוכים הקשורים לאתר אינטרנט זה יהיה תל אביב, ישראל. במקרה שאחת מהוראות תנאי שימוש כלליים אלו תהיה חסרת תוקף, לא תהיה לכך כל השפעה על תוקפן של כל שאר ההוראות האחרות.

9. הצהרת פרטיות
הצהרת הפרטיות של אתר האינטרנט מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלו.